پودر دستی – دامون مبنادامون مبنا

پودر دستی

خط کامل تولید شانه تخم مرغ
خط کامل تولید شانه تخم مرغ
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴
خط کامل تولید صابون
خط کامل تولید صابون
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴

پودر دستی

پودر دستی

ظرفیت این خط ۲ تن بر ساعت است

8FCFF5D55F7BB18ED7E317D8B534E57E

فرایند تولید پودر دستی :

Shearing and granule shaping: Materials feeding→double screw stirring→shearing and granule

shaping→discharging→automatic cleaning→automatic reset→automatic conveying→granule shaping→secondary conveying→inspection→sealing→finished products