دستگاه پوست کن کنجد

خط کامل تولید مارمالاد
خط کامل تولید مارمالاد
آوریل 21, 2015
خط تولید کامل کیسه سیمان
خط تولید کامل کیسه سیمان
آوریل 22, 2015

دستگاه پوست کن کنجد

دستگاه پوست کن کنجد

دستگاه پوست کن کنجد

پوست‌کنی مرحله‌ای بسیار مهم در فراوری دانۀ کنجد و شامل فرایندهای خیساندن، پوست‌گیری، و جداسازی پوست از مغز دانۀ کنجد است. در این تحقیق، یک پوست‌کن پیوستۀ دانه‌های کنجد در راستای طراحی فرایند پیوستۀ صنعتی کنجد طراحی، ساخته، و سپس ارزیابی شد. شیب دستگاه و دور محور پوست‌کن فاکتورهای اصلی آزمایش بودند. نتایج نشان می‌دهد که این دو فاکتور تأثیر معنی‌داری بر درصد پوست‌گیری دانه‌ها دارند (۰۱/۰=p). حداکثر درصد پوست‌گیری با یک‌بار عبور دانه‌ها از پوست‌گیر درحدود ۸۴ درصد بود که در شیب صفر درجه و کمترین سرعت دورانی دستگاه به‌دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که بین زمان پوست‌گیری و درصد دانه‌های سفید‌شده رابطه‌ای خطی با ضریب همبستگی ۸۰/۰ وجود دارد. با افزایش زمان پوست‌گیری که در تنظیمات دیگر دستگاه امکان‌پذیر است، دستگاه برای استفاده در فرایند پیوستۀ صنعتی مناسب می‌شود.

129

مشخصات فنی دستگاه پوست کن کنجد:

A is the circulating water exit, for water recycling.

B is the inlet for cold water.

C is the inlet for hot water.

D is the steam inlet.

E is the sesame kernel exit.

F is mixed water (water and sesame skin) exit.