دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی

خط تمام اتوماتیک کارتن سازی
خط تمام اتوماتیک کارتن سازی
آوریل 20, 2015
دستگاه تولید کاغذ به کارتن
دستگاه تولید کاغذ به کارتن
آوریل 20, 2015

دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی

دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی

138
مشخصات فنی دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی :

این دستگاه دارای میز متحرک می باشد که باعث سهولت کار برای کارگر می باشد.

این دستگاه توانایی تولید کارتن با انواع مقوا می باشد .