خط کامل تولید روغن مایع – دامون مبنادامون مبنا

خط کامل تولید روغن مایع

خط کامل تولید رب
خط کامل تولید رب
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴
دستگاه تولید سس
دستگاه تولید سس
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴

خط کامل تولید روغن مایع

فرایند خط کامل تولید روغن مایع:

124

ظرفیت این خط ۱۰۰تن بر روز است .