خط تولید مداد از کاغذ روزنامه – دامون مبنادامون مبنا

خط تولید مداد از کاغذ روزنامه

دستگاه تولید کاغذ به کارتن
دستگاه تولید کاغذ به کارتن
آوریل 20, 2015
خط کامل تولید شانه تخم مرغ
خط کامل تولید شانه تخم مرغ
آوریل 21, 2015

خط تولید مداد از کاغذ روزنامه

125 (2)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

دستگاه های مورد استفاده در این خط:

Paper cutting machine →pencil rod making and Gelatinizing machine→pencil abrading and cutting machine→drying machine →shrinking machine →eraser machine

تصویر محصول نهایی خط تولید مداد از کاغذ روزنامه:

127