خط تولید سرم

 (Serum production line)

معرفی خط تولید سرم

همه پزشکان و داروســازان سرم را می شناسند. سرم ها اشــکال دارویی تزریقی هستند که برای جبران آب و مایعات از دســت رفته بدن یا صرفا به عنوان واسطه دارورسانی مورد استفاده قرار می گیرند.
ســرم ها در نظر اول چندان متفاوت به نظر نمی رسند؛ برای مثال شاید سرم  قندی-نمکی با سرم یک سوم-دوسوم تفاوتی نداشته  باشد، اما در عمل تفاوت های کوچک و گاهی بزرگی، سرم ها را از هم متمایز می کند که توجه به آنها برای پزشکان و داروســازان ضروری است.
به خصوص در شرایط فعلی که کمبودهای دارویی باعث شــده است که برای مدتی یک یا چند نوع از ســرم ها در داروخانه موجود نباشند و داروساز و پزشک ناچار به انتخاب نوع دیگری از سرم بشوند.

انواع سرم ها از نظر ترکیب هاي شیمیایی:

سرم ها از نظر ترکیب هاي شیمیایی موجود در آنها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1 –  محلول های قندی
2 –  محلول های نمکی
3 –  محلول های قندی-نمکی
4 –  محلول های جایگزین پلاسما
5 –  محلول های قلیایی
6 –  محلول های تغذیه ای

مشخصات خط فنی:

:Technical parameters

Output = 5500pcs/h

Voltage = 380v 50hz

Power = 14kw

Gas Consumption = 2000 L/min under 0.5-0.7MPa

Equipment Size 13000mm*10000mm*1750mm