تماس با ما :

تلفن های تماس : ۸۸۸۱۱۳۳۱ – ۸۸۸۲۸۳۷۴ – ۸۸۸۴۷۸۹۴ – ۸۸۴۹۰۱۵۵ – ۸۸۴۹۰۱۵۶

شماره موبایل:۰۹۳۶۹۳۶۰۲۹۱

آدرس های ایمیل:

majid_datic@hotmail.com

pm.damoon@gmail.com

datic.import93@gmail.com

فکس: ۸۸۸۴۴۵۱۵