ظرفیت این خط ۵۰۰کیلوگرم بر ساعت می باشد.

فرایند تولید صابون :

Mix Materials  Grind Twice  Extrude Soap Bar  Cut and Stamp Soaps
soap noodle —