دستگاه های مورد نیاز برای این خط:

ظرفیت این خط ۱۰۰۰کیلوگرم بر ساعت است .