دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی

138
مشخصات فنی دستگاه نیمه اتوماتیک کارتن سازی :

این دستگاه دارای میز متحرک می باشد که باعث سهولت کار برای کارگر می باشد.

این دستگاه توانایی تولید کارتن با انواع مقوا می باشد .
Edit