خط تولید مداد از کاغذ روزنامه

125 (2)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

دستگاه های مورد استفاده در این خط:

Paper cutting machine →pencil rod making and Gelatinizing machine→pencil abrading and cutting machine→drying machine →shrinking machine →eraser machine

تصویر محصول نهایی این خط:
127